STATUT GLIWICKIEGO STOWARZYSZENIA „NIEWIDOMY GLOBTROTER”

 
Rozdział I


Postanowienia ogólne


§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Gliwickie Stowarzyszenie "Niewidomy Globtroter" i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.


§2

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z 07 kwietnia 1989r. - Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U.z 2001r. Nr 79 poz.855 z p.zm.) oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić́ działalność́ pożytku publicznego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz.873). Zakaz zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. Dz. U. z 2018r. 450 tekst jednolity art.20, ust. 1, pkt 6.

§3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całego kraju zaś́ siedziba mieści się w Gliwicach. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami RP.
 2. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność statutową. Cały uzyskany dochód Stowarzyszenie przeznacza na działalność statutową.

§4

 1. Stowarzyszenie może używać́ pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Logo Stowarzyszenia wygląda następująco: na górze napis Gliwickie Stowarzyszenie, poniżej oko ze źrenicą w postaci globu ziemskiego, w którym namalowane są Ameryka północna i południowa, poniżej napis Niewidomy Globtroter.

§5

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków, ale do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.


Rozdział II


Cele i środki działania


§6

Gliwickie Stowarzyszenie "Niewidomy Globtroter" jest zrzeszeniem dobrowolnym, samodzielnym, mającym na celu reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych i ich rodzin (opiekunów) bez względu na rodzaj niepełnosprawności i sympatyków stowarzyszenia.


§7

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integrowaniu osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, na rzecz przygotowania ich do życia w rodzinie i w społeczeństwie poprzez zdobywanie praktycznych umiejętności umożliwiających im prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie.
 2. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
 3. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom niepełnosprawnym w trudnej sytuacji życiowej oraz działanie na rzecz wyrównywania szans tym rodzinom i osobom.
 4. Działalność na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych zarówno pozostających bez pracy jak i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 5. Działalność na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych.
 6. Działalność na rzecz rozwoju edukacji, oświaty i wychowania w rodzinach osób niepełnosprawnych.
 7. Działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 8. Podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie patologii i przemocy w rodzinie.
 9. Działania na rzecz umocnienia integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów, podejmowanie współpracy i wspólnego działania między różnymi społecznościami i dzielenie się doświadczeniami w zakresie pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych.
 10. Współpraca z organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami kościelnymi, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi placówkami oraz osobami fizycznymi w celu realizacji zadań statutowych.
 11. Organizowanie wyjazdów integracyjnych, w tym wycieczek krajoznawczych i turnusów rehabilitacyjnych.
 12. Promocja zdrowia, rehabilitacja członków, aktywny styl życia.

§8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działanie w formie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie:

 1. Prowadzenie strony internetowej.
 2. Organizowanie warsztatów, szkoleń, odczytów, dyskusji dotyczących osób niepełnosprawnych (ulgi, uprawnienia).
 3. Organizowanie imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i integracyjnych.
 4. Prowadzenie promocji i organizowanie wolontariatu.
 5. Organizowanie zajęć i wyjazdów integracyjnych.
 6. Współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.
 7. Występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem władz państwowych, wojewódzkich i lokalnych.
 8. Działalność organizatora turnusów rehabilitacyjnych.
 9. Działalność związana z ochroną zdrowia.

Rozdział III


Członkowie, ich prawa i obowiązki


§9

Członkowie dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§10

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna oraz dzieci do lat 18 za zgodą opiekuna prawnego (członka Stowarzyszenia, przy czym dzieci bez prawa do głosowania), która złożyła wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.


§11

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
 2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków.
 3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
 4. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

§12

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych stowarzyszenia.
 3. Regularne opłacanie składek członkowskich.

§13

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Członek wspierający posiada prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym. Członek wspierający - osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.
 2. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§14

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu.
 2. Skreślenia przez Zarząd z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 3 miesięcy, po uprzednim upomnieniu.
 3. Wykluczenie uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działanie na szkodę Stowarzyszenia.
 4. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego - osobę prawną.

§15

Od uchwały Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.


Rozdział IV


Władze Stowarzyszenia


§16

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

§17

 1. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym. Jeśli statut nie stanowi inaczej uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
 2. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§18

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.


§19

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo - wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.


§20

 1. Walne Zebranie Członków jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa uprawnionych do głosowania. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie ma połowy uprawnionych członków Zarząd wyznacza drugi termin Walnego Zebrania Członków 15 minut później tego samego dnia i może ono skutecznie obradować, jest prawomocne niezależnie od ilości członków uprawnionych do głosowania. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie lub w drugim terminie bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.
 2. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie wspierający, członkowie honorowi i zaproszeni goście.
 3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  1. uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  3. podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  4. wybór prezesa i członków Zarządu oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i jej członków,
  5. ustalenie wysokości składek członkowskich,
  6. nadawanie godności członka honorowego,
  7. podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia,
  8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  9. podejmowanie uchwał w sprawie powołania przez Stowarzyszenie innych podmiotów organizacyjnych,
  10. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
  11. podejmowanie uchwał w sprawie powołania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
  12. rozpatrywanie spraw nienależących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.


§21

Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków. Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa i czterech członków, spośród których wybiera się sekretarza i skarbnika. Posiedzenia Zarząd zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.


§22

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 2. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i nadzorowanie pracy jednostek podległych Stowarzyszeniu.
 3. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zebranie Członków.
 4. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
 5. Sporządzanie sprawozdań z działalności.
 6. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków.
 7. Uchwalanie planów działania Stowarzyszenia.
 8. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.
 9. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałymi na tle działalności Stowarzyszenia.
 10. Uchwalanie i nadzorowanie Regulaminów Organizacyjnych powołanych jednostek.
 11. Powoływanie i zatrudnianie kierowników organizacyjnych jednostek podległych Stowarzyszeniu, zatrudnianie pracowników jednostek organizacyjnych. a także osób niezbędnych do realizacji zadań statutowych.
 12. Zarządzanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia.
 13. Zatrudnianie lub zawieranie umowy zlecenia czy też umowy o dzieło w przypadku potrzeby wykonania prac wymagających szczególnych kompetencji lub uprawnień.

§23

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, spośród których wybiera się Przewodniczącego.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia i podległych jednostek,
  2. wykonywanie kontroli wyrywkowych na zlecenie Zarządu,
  3. przedstawianie Zarządowi wniosków pokontrolnych i składanie pisemnych wyjaśnień,
  4. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
  5. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla Zarządu.
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. mogą otrzymać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia nie wyżej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez prezesa GUS za rok poprzedni.
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

§24

Warunki ważności uchwał:

 1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.
 2. Do ważności uchwał Walnego Zebrania odbywanego w pierwszym terminie wymagana jest obecność 1/2 uprawnionych do głosowania, za wyjątkiem rozwiązania Stowarzyszenia, które wymaga, co najmniej 2/3 biorących udział w głosowaniu.
 3. Uchwały podjęte w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę obecnych członków.
 4. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów ważnych przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają przy obecności, co najmniej 2 członków.
 6. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym. W sprawach personalnych, przewodniczący zebrania może zarządzić głosowanie tajne.
 7. O ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej wszystkie uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków (quorum).
 8. Uchwały Walnego Zabrania Członków w sprawie uchwalenia lub zmiany statutu, odwołania przed upływem kadencji władz Stowarzyszenia oraz rozwiązania Stowarzyszenia podejmowane są większością kwalifikowaną 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
 9. W przypadku równej liczby głosów o wyniku głosowania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej decyduje odpowiednio głos Prezesa lub Przewodniczącego.

Rozdział V


Majątek Stowarzyszenia


§25

Majątek Stowarzyszenia tworzą: nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Na fundusze składają się:

 1. wpływy ze składek członkowskich,
 2. dotacje, darowizny, spadki, zapisy,
 3. wpływy z działalności statutowej,
 4. nawiązki z sądu, urzędu skarbowego.
 1. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają dwie osoby: prezes lub wiceprezes oraz jeden z członków Zarządu upoważniony przez Zarząd. Dla ważności pism i dokumentów wymagany jest jeden podpis- prezesa Zarządu.
 2. rzypadku długoterminowej nieobecności Prezesa Zarządu lub Sekretarza Zarządu kompetencje przejmuje Wiceprezes Zarządu, a w przypadku długotrwałej nieobecności Skarbnika kompetencje przejmuje członek Zarządu.
 3. Zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, gdy są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej osobami bliskimi,
  2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze Statutu Stowarzyszenia.
 4. Członkowie Zarządu Gliwickiego Stowarzyszenia "Niewidomy Globtroter" nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Rozdział VI


Zmiana statutu, zrzeszanie się i rozwiązanie Stowarzyszenia


§26

Stowarzyszenie może być członkiem innego Stowarzyszenia.


§27

Uchwałę w sprawie zmiany statutu, zrzeszenia się lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie głosami 50 % plus 1, przy obecności quorum uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie bez względu na liczbę obecnych zwykłą większością głosów.

Statut Gliwickiego Stowarzyszenia „Niewidomy Globtroter” został uchwalony w dniu 21.11.2015r. Uchwałą nr 6/2015

Dotychczasowy Statut Gliwickiego Stowarzyszenia "Niewidomy Globtroter" z dnia 03.11.2015r. (uchwała nr 2/2015) traci moc.


Poprawki do Statutu Gliwickiego Stowarzyszenia "Niewidomy Globtroter" zostały uchwalone w dniu 31 sierpnia 2018 roku uchwała nr 6/2018 na Nadzwyczajnym Walnym zebraniu Gliwickiego Stowarzyszenia “Niewidomy Globtroter”.

Dotychczasowy Statut Gliwickiego Stowarzyszenia "Niewidomy Globtroter" z dnia 21.11.2015r.(uchwała nr 6/2015) traci moc.